Jul 27, 2010

عشق سوزان يك ملت براى آزادى- رادیو سیمای آزادی

قيام کهکشانى از زنان و مردان، در گلريزان ۵روزه سيماى آزادى


دهمين هميارى با سيماى آزادى –تلويزيون ملى ايران
بيش از۱۰هزار هموطن در اين برنامه ۵روزه به هميارى با سيماى آزادى برخاستند
كمكها و تعهدات درمجموع به ۳ميليارد تومان (معادل۲ميليون دلار كمك نقدى و ۱ميليون دلاركمك غيرنقدى) بالغ شد

تبريك و تهنيت و بشارت فتح و نصرت، به هموطنان و همياران سيماى آزادى،
درود وسپاس به همه آنها كه از سراسر ايران و از اقصى نقاط جهان با كمكرسانى به سيماى آزادى و با ابراز عشق سوزانشان به آزادى ايران و به اشرفيان آزادىستان، دهمين گلريزان هميارى را همزمان با سالگرد قيام ملى سى تير و سالگرد حماسه كبير فروغ جاويدان، به حماسهيى فراموش ناشدنى تبديل كردند.

هموطنان عزيز،
دهمين هميارى ملى با سيماى آزادى، ساعت ۱۸و۳۰دقيقه روز چهارشنبه۳۰تير۱۳۸۹ ، همزمان با سالگرد قيام ملى۳۰تير آغازشد و تا ساعت ۷ بامداد دوشنبه چهارم مرداد ۱۳۸۹ به مدت ۵۳ساعت طى ۵روز ادامه يافت.
طى هميارى ۵روزه ۱۸خط ارتباط تلفنى و خطوط ارتباط ايميلى سيماى آزادى، بىوقفه مشغول بودند و همياران گاه تا چند ساعت منتظرمى ماندند.
سيماى آزادى از اين بابت و بهخصوص ازبابت قطع برخى ازتماسها و تاخيرهاى طولانى در وصل تماسها، بسيار بسيار پوزش مىطلبد. اميدواريم به بزرگوارى خودشان ما را ببخشند. دربسيارى موارد، قطع يا تأخيردر وصل تماسها، بهخاطر اولويت تماسهاى داخل كشور بوده كه گستردهتر از هميشه در اين هميارى شركت كردند و خطر هر لحظه آنها را تهديدمى كرد.

حاميان سيماى آزادى از شهروندان كشورهاى مختلف اروپا، آمريكا و كانادا، كميتههاى مختلف پارلمانى، پارلمانترها، حقوقدانان، و شخصيتهاى سياسى و اجتماعى و مذهبى از كشورهاى اروپايى و عربى، بهويژه شيوخ عشاير و شخصيتها و رهبران احزاب دموكراتيك و ميهن پرست عراقى، طى پيامها و اعلام كمكهاى خود به سيماى آزادى، صفحه ديگرى از همبستگى جهانى با سيماى آزادى، تلويزيون ملى ايران را باز گشودند.
در دهمين هميارى ملى بيش از ۱۰۰۰۰ هموطن و صدها حمايت كننده از شهروندان و شخصيتها و پارلمانترهاى سايركشورها به هميارى با سيماى آزادى برخاستند و تعهدات و كمكهاى اهداشده براى كمك به تأمين هزينههاى سيماى آزادى درمجموع به ۳ميليارد تومان (معادل ۲ ميليون دلار كمك نقدى و۱ ميليون دلار كمك غيرنقدى) بالغ گرديد.
بسيارى از هموطنان در فعاليتهاى جمعى و درگروهاى چند نفره يا چند ده نفره براى گردآورى كمكها ازمبالغ بسياركوچك، با ارزشى بسياربزرگ، كمرهمت بستند.
هموطنى آپارتمانش به ارزش۵۰۰هزاريورو را اهدا كرد.
نوجوانى ۱۵ساله گفت قلكم را هديه مىكنم.
بسيارى، جواهرآلات و لباسها و قاليچه ابريشمى وجام نقره و سكههاى طلا هديه كردند.
پدرى پسانداز براى تحصيل دخترش را اهدا كرد.
خانوادهيى در تبعيد در اربيل عراق، گردن بند و گوشواره و قاليچهاى با عكس حضرت على را اهدا كردند.
يك شاعر جايزه ادبى شعرش را هديه داد.
و زندانيان اوين و گوهردشت، جيره غذاى ناچيز روزانه خود رابراى هميارى نثار كردند.

علاوه بر كمكهاى مادى، سيماى آزادى هدايايى نظير مدالهاى طلا و افتخارات ورزشى، تابلوهاى نقاشى، سى ديها و سازهاى هنرمندان، از جمله ساز يادگارى زنده ياد عماد رام و يادگارهاى ارزشمند شهيدان را دريافت كرد كه قدر و ارجى فراتر از هركمك مادى دارد و قابل قيمت گذارى نيست. تلويزيون ملى ايران اين هدايا را به موزه مقاومت در اشرف تقديم خواهد كرد.

هموطنان عزيز،
سومين روز از دهمين گلريزان- جمعه اول مرداد - كه نقطه اوجى در برنامه هميارى ملى بود، با پيامى از بانوى هنر ايران خانم مرضيه و با حضور خانم زهرا مريخى هماهنگ كننده دفاتر رئيسجمهور برگزيده مقاومت در استوديو سيماى آزادى، شروع شد و تماس و هميارى ارزشمند خانم مژگان پارسايى از اشرف، اشتياق وصل ارتباط و هميارى و نثار حمايتها و عواطف ميهنى و انقلابى و برعهده گرفتن تعهدات هرچه بيشتر را برانگيخت.

درتمام طول اين برنامه ۵روزه هموطنانمان، از زن و مرد، پير و جوان، از مشاغل گوناگون و اقشار مختلف اجتماعى، از زندانيان اوين وگوهردشت تا ايرانيان آزاده در استراليا و هندوستان و رومانى و فنلاند و كانادا براى هميارى به پاخاستند و نشان دادند كه تا كجا براى دفاع از اشرف و درهم شكستن محاصرههاى ضدانسانى و توطئههاى خامنهاى مصممند و در آمادهباش سياسى هستند.
هموطنانمان در فرصتهاى كوتاه تماسها، عميقترين نكات سياسى و استراتژيكى و آرمانى را بيان مىكردند كه يك پيام مشترك داشت: عزم راسخ ملى براى بركندن ريشه استبداد دينى و تداوم قيام سراسرى با عزم فروغ جاويدان تا رهايى ايران.
بانوى معلمى كه به تازگى از ايران به آمريكا سفركرده بود، عليه سازش و كرنش خائنانه امثال آخوند خاتمى در قبال ولايت سفيانى خروشيد و گفت، خمينى ۱۵تن ازشاگردانش را دريك شب اعدام كرده، مردم ايران راه قيام را مىدانند و سره از ناسره را به خوبى مىشناسند.
هموطنى كه با وجود داشتن مدرك ليسانس، كارى جز كار ساده ساختمانى نيافته و ۲۰هزارتومان اجرت ناچيز روزانهاش را براى سيماى آزادى فرستاد، به دوستش كه شگفتزده شده بود گفت اگراين را به سيماى آزادى ندهم، چه كسى از حق ما دفاع كند و صداى مظلوميت مردم مارا به گوش جهانيان برساند.

مادران بزرگوار و اعضاى خانوادههاى شهيدان و مجاهدان اشرف و اعضاى شوراى ملى مقاومت ايران نيز در اين هميارى ملى فعالانه شركت كردند و كمكهاى سمبليك و پر بركت خود را به سيماى آزادى هديه كردند و شگفتا كه پس ازچند دهه ازخودگذشتگى و فداكارى، ازصميم دل مىگفتندكاش۳۴۰۰ جان داشتند تا نثار اشرف و مجاهدت براى آزادى مىكردند.
چنين بود كه بسيارى از همياران سيماى آزادى، آن چه را كه گذشت، نه هميارى، بلكه رفراندوم و قيام ملى و فروغ سوم ناميدند.
در كارزار هميارى، سخنان زنان مجاهدى كه با اصليت اروپايى، خلق و ميهن و مقاومت ايران و ارزشهاى انسانى و يگانه سازش را برگزيده بودند هرشنونده و بينندهيى را تكان مىداد. بهراستى كه آنها تبلور و تداوم و تكامل راه جاودانه فروغهايى بودند هم چون شهيدان مجاهد خلق آنى از فرانسه، سو از چين، سمينا از پاكستان و هارون از افغانستان، آن هم درست در سالگرد شهادتشان در حماسه كبير فروغ جاويدان.
حقيقت اين است كه آن چه در دهمين هميارى گذشت، صحنه كمكرسانى معمولى به سيماى آزادى نبود.
گلريزان ۵روزه، صحنه عشق سوزان يك ملت براى آزادى بود كه شرح آن در اين مختصر نمىگنجد.
چون به عشق آمد قلم، برخود شكافت…

با سپاس مجدد از همه همياران عزيز و با تجديد عهد براى ارتقاى تلاشها وكيفيت كارمان در سيماى آزادى

Mar 4, 2010

فراخوان سازمان مجاهدين خلق ايران براى خيزش سراسرى در چهارشنبهسورى

شعلههاى قيام براى آزادى را درچهارشنبه آتشين هرچه گستردهتر برافروزيم

به پاخيزيم و با خروش «مرگ براصل ولايتفقيه»، «مرگ برديكتاتور- مرگ برخامنه‌اى»
استبداد سياه دينى را درهم بكوبيم


هموطنان!
مردم آزاده ايران!
جوانان اشرفنشان و انقلابى ميهن!
ديكتاتورى منفور آخوندى در برابر قيام مردم ايران براى آزادى، از بنياد مى‌لرزد.
قيام و انقلاب دموكراتيك مردم ايران سربازايستادن ندارد و تا سرنگونى فاشيسم خون آشام مذهبى به پيش مى‌تازد.
طلسم درهم شكسته ولايتفقيه قابل ترميم نيست و بحرانهاى مرگبار درونى و بيرونى خامنهاى و باند منفورش را از هرسو درهم مىكوبد.
نه بسيج و پاسداران ضدخلقى، نه دستگيريها وبيدادگاههاى قرون وسطايى، و نه ارعاب و تهديد به اعدام، هرگز نمىتواند امواج توفنده قيام را متوقف كند.
هموطنان!
جوانان مجاهد و مبارز ايران!
درجشن ملى چهارشنبهسورى، شعلههاى سركش آزادىخواهى را هرچه گستردهتر برافروزيد.
از محلههاى مختلف تهران بزرگ تا اصفهان و شيراز، از مشهد و تبريز، تا اهواز و زاهدان، و ازآبهاى متلاطم عمان تا سواحل توفانى خزز، دست در دست هم، به پاخيزيد.

فرياد آزادى و خروش «مرگ بر اصل ولايتفقيه» و «مرگ بر ديكتاتور-مرگ بر خامنهاى» را در سراسرميهن طنين افكن كنيد.
اشرف نشان و ‌ «كاوه وار»، بر ضحاك عمامهدار بتازيد و مظاهر بيداد و خودكامگى را با آتش برخاسته از دلهاى داغدار درهم بكوبيد.
بساط سركوبگرى دشمن و هرگونه انفعال و تسليم طلبى دربرابر ولىفقيه ارتجاع را با سازشناپذيرى و فداكارى و با تهاجم حداكثر، درهم بريزيد.
به پاخيزيد! و در آستانه نوروز پيروز، قيام رهاييبخش ايران زمين را دراوجى ديگر شعلهور كنيد.


طلايههاى ارتش بزرگ آزادى در سراسر ميهن مى‌درخشد
بهاران فروزان آزادى فرامى رسد
نصر من الله و فتح قريب – مرگ براين رژيم مردم فريب
سازمان مجاهدين خلق ايران
10اسفند1388Feb 24, 2010

اطلاعیه جدید جنبش مقاومت جندالله

بسم الله الرحمن الرحیمبدینوسیله جنبش مقاومت جندالله به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران می رساند که بامداد امروز سه شنبه حادثه ای تلخ و دردناک رخ داد که قلب ملیونها انسان آزاده را در ایران و بلوچستان به درد آورد و آن اینکه رهبر بزرگوار جنبش مقاومت در یک عملیات تروریستی و با همکاری سرویسهای اطلاعاتی غرب از جمله سیا و اطلاعات افغانستان و اطلاعات پاکستان دستگیر و به رژیم جنایت پیشه ولایت فقیه تحویل داده شد

طبق اطلاعاتی که شاخه اطلاعاتی جنبش بدان دست یافته است سرویسهای اطلاعاتی غرب در دستگیری رهبر جنبش همکاری بسیار زیادی از جمله کنترل خط های ماهواره ای و همچنین استفاده از هواپیماهای جاسوسی و ..... داشته اند که نشان می دهد امریکا و غرب نزدیک ترین ارتباط ها را با رژیم ایران دارند به صورتی که رژیم تهران نمی تواند همکاری سرویسهای اطلاعاتی کشورهای غرب را انکار نماید تا آنجائیکه وزیر اطلاعات در کنفرانس خبری به همکاری یک سرویس اطلاعاتی در این باره اذعان نمود و تمامی اطلاعاتش را به نقل از یک سرویس اطلاعاتی بیگانه ارائه داد

رژیم ایران و وزارت اطلاعاتش حقیرتر و ناچیزتر از اینند که چنین عملیاتی را به اجرا در آورند و ما به زودی مدارکی را از همکاری امریکا و انگلیس و سرویسهای اطلاعاتی منطقه را با رژیم ولایت فقیه ارائه خواهیم داد.

طی این اطلاعیه جنبش مقاومت مردمی ایران مردم مومن اهلسنت و بلوچ را به صبر فرا می خواند و باید همه بدانند که این قضاء و فیصله الهی بوده است و ما در برابر الله تسلیم هستیم و احکامش را تعمیل می کنیم و هی مصیبتی نمی تواند ما را از راه حق و حقیقت و مبارزه و جهاد بازدارد.

مشکلاتی بس از این بزرگتر بر پیامبران و بزرگان و مجاهدان آمده است اما هرگز سبب خاموش شدن حق نشده است بلکه این مصیبت بزرگ عزم ما را برای مبارزه و جهاد راسخ تر نموده و این قربانی بزرگ راه عزت و آزادی را برای ملت بلوچ و جامعه اهلسنت فراهم خواهد کرد.

این مصیبت گرچه بزرگ است اما آنطور که رژیم ادعا می کند نیست بلکه رهبر محبوب ما صدها جوان را تربیت نموده و پرورش داده است و جنبش با اقتدار کامل و تام به راهش ادامه خواهد داد و جهان خواهد دید که فرزندان غیور بلوچستان چه پاسخی به رژیم ایران می دهند و رژیم باید منتظر حملاتی باشد که هرگز به فکر و خیالش هم نبوده است.

جنبش به رژیم هشدار می دهد و باز هم هشدار می دهد که بداند امروز بلوچستان کاملا عبدالمالک شده است وعبدالمالک یک فرد نیست بلکه یک نظریه و تفکر و اندیشه است که هرگز از بین نخواهد رفت و بزودی رژیم و مزدورانش در منطقه این حقیقت را درخواهند یافت.

جنبش مقاومت مردمی ایران-جندالله

Jan 31, 2010

براى خيزش سراسرى در 22بهمن، سالگرد انقلاب ضدسلطنتى بهپاخيزيم - سازمان مجاهدين خلق ايران


فرياد آزادى و خروش «مرگ بر اصل ولايتفقيه» و «مرگ بر ديكتاتور-مرگ بر خامنهاى» را در سراسرميهن طنين اندازكنيم
مى كشيم ازدهن گرگ برون -انقلابى كه به سرقت بردند

هموطنان، مردم آزاده ايران، جوانان مجاهد ومبارز ميهن
سازمان مجاهدين خلق ايران با درود به پيشتازان و شهيدان انقلاب ضدسلطنتى مردم ايران،
و با سلام به تمامى مجاهدان و مبارزان و آزادىخواهانى كه در مقاومت براى سرنگونى سلطنت مطلقه فقيه از قيام 30خرداد 1360تا قيام روز عاشورا در 6دى1388براى آزادى به پاخاستند و به خاك افتادند،
هموطنان و جوانان دلير و اشرفنشان را به قيامى ديگر در22بهمن فرا مىخواند.
با فرياد آزادى و با خروش «مرگ بر اصل ولايتفقيه» و «مرگ بر ديكتاتور-مرگ بر خامنهاى» به پاخيزيم.
به پاخيزيم و در سالگرد انقلاب ضدسلطنتى، سلطنت مطلقه فقيه و سارقان انقلاب و غاصبان حق حاكميت ملت ايران را درهم بكوبيم.

هموطنان،
خامنهاى، ولىفقيه مفلوك ارتجاع و سراپاى نظام پوسيده آخوندى از قيام كبير روز عاشورا همچنان به خود مىلرزد و براى ارعاب به اعدام روى آورده است.
دستگيريهاى گسترده، محاكمههاى قرون وسطايى به اتهام محارب و محاربه با خدا و انبياء و اولياء كه ولىفقيه ارتجاع با شرك و بت پرستى خود را در جاى آنان قرار داده است، ادامه دارد اما جنبش آزادىخواهى سربازايستادن ندارد.
همبستگى براى رهايى ازاستبداد مدهبى هرچه مستحكمتر مىشود و ملتى آگاه و مصمم در «محاربه» با نظام يزيدىبهپامىخيزد.

مردم قهرمان ايران! جوانان اشرفنشان! زنان شجاع و پيشتاز قيام!
بهپا خيزيد و از بهمن امسال بهمنى عظيم و توفانى عليه ديكتاتورى ننگين ولايتفقيه بسازيد.
از 16بهمن كه اربعين حسينى و چهلم شهيدان قيام روزعاشوراست، تا 19بهمن سالگرد عاشوراى مجاهدين و شهادت اشرف رجوى سمبل زن انقلابى مجاهد و موسى خيابانى سردار شهيد خلق، تا 22بهمن روز بزرگ قيام وانقلاب، در هيچ‌كجا به دشمن ضدبشرى امان ندهيد. ماشين سركوب و كشتار خامنهاى و گزمههاى نظام جبار آخوندى، شعلههاى قهر و خشم خلق بهپاخاسته را در قيام روز عاشورا به چشم ديدند. شعله آزادى خاموشى نمىپذيرد و هر چه فروزانتر مىشود. طلايههاى ارتش بزرگ آزادى در سراسر ميهن مىدرخشد.

ايران زمين به دست فرزندان رشيد خود آزاد مىشود
نصر من الله و فتح قريب – مرگ براين رژيم مردم فريب
سازمان مجاهدين خلق ايران 8بهمن1388

Labels:

Jan 20, 2010

گرامی باد 26 دی 1357 سالروز فرار شاه خائن از ایران انقلابی

ویدئو فرجام سیاه-سیمای آزادی

سی دی سالروز آزادی مجاهد خلق مسعود رجوی از زندان شاه خائن

Jan 2, 2010

جهانگیر رحیمی: نگاهی‌به نامه آقای محسن مخملباف علیه خا منه‌ای جلاد


نامه ای‌از آقای مخملباف را که به برادر بزرگش لاجوردی نوشته میاورم تا نوشته‌ام را تکمیل کنم
«بسم الله‌القاسم الجبارين اخوي بزرگوار حاج سيد اسدالله لاجوردي. پيرو مكالمه تلفني، زنداني رژيم سرنگون شده طاغوت حشمت... رئيسي را توسط گروه گشت بلال حبشي، به زندان اوين منتقل مي‌كنم. گر‌چه نامبرده در موقع دستگيري مسلح نبود، اما دلايل فراوان وجود دارد كه‌او از رهبران گروهك الحادي و ضدانقلابي چريكهاي اقليت است. علاوه بر آن فرد مذكور همواره در افكار كفرآميز و ضلالتهاي خود محكم و استوار بوده‌است. آثار شكنجه‌هايي كه بر بدن او مانده دليل آشكاري بر اين مدعاست. بايد اضافه كنم كه‌ايشان از سردمداران مبارزه عليه دين، مذهب، و روحانيت بوده و در زندان طاغوت كار را تا حد تحقير روحانيت و اهانت به مقدسات مي‌كشانده‌است گزارش تكميلي متعاقباً تقديم مي‌شود.اخوي كوچك شما محسن مخملباف
»

سایت آفتابکاران

Jan 1, 2010

میجنگیم،میمیریم،ایرانو پس میگیریم